Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Կենդանի մատյան Թողարկում 132

ԳԵՎՈՐԳ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ՝ ԵՊՀ դասախոս, պատմական գիտ. թեկնածու

ԼԵՆԴՐՈՒՇ ԱԼՈՅԱՆ՝ ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ՝ ԵՊՀ պետության ու իրավունքի տեսության, պատմության ամբիոնի վարիչ

ԿԱՐԵՆ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆ՝ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտ
ԱՇՈՏ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ՝ Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր