Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Մարդկային գործոն Թողարկում 19

թեմա՝ ԲԱԼԸ ԹԱՆԿ Է, ՀԱՐԿԱՎՈՐ ՉԷ

ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթ. աշխ. գծով պրոռեկտոր
ՍԱՐԳԻՍ ԱՍԱՏՐՅԱՆՑ
Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիայի փոխնախագահ
ՄԵԼԱՆՅԱ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
իրավաբան
ԿԱՐԻՆԵ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
Հանրային խորհրդի գիտ. և կրթ. ենթահանձնաժողովի նախագահ, ԵՊՃՀ Ճարտ. գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ
ԲՈՐԻՍ ՄԱԿԻՉՅԱՆ
Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր, պետության կողմից հավատարմագրված հայկ. համալսարանների ռեկտորների խորհրդի նախագահ
ՆԻԿՈԼԱՅ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ Փաստաբանական դպրոցի տնօրեն

БАЛЛЫ СТОЯТ ДОРОГО, ЗНАЧИТ НЕ НУЖНЫ

АРМЕН АМБАРДЗУМЯН
ЕГМУ проректор по работам по аспирантском и непрерывном образовании
САРГИС АСАТРЯНЦ
вице-президент армянской национальной студенческой ассоциации
МЕЛАНЯ БАДАЛЯН
адвокат
КАРИНЕ ТУМАНЯН
председатель подкомитета совет наук. и образования, глава кафедры архитектурной
графики ГИУА
БОРИС МАКИЧЯН
ректор Северного университета, председатель совета ректоров армянских университетов, аккредитованных государством
НИКОЛАЙ БАГДАСАРЯН
директор школы юристов РА

WE DON’T NEED EXPENSIVE MARKS

ARMEN HAMBARDZUMYAN
YSMU vice-president for work on postgraduate and continuing education
SARGIS ASATRYANTS
vice-president of the Armenian National Student Association
MELANIYA BADALYAN
lawyer
KARINE TUMANYAN
subcommittee chairman Board of science and education, head of the department of architectural graphics SEUA
BORIS MAKICHYAN
rector of Northern University, chairman of the board of rectors of the Armenian state-accredited universities
NICOLAY BAGHDASARYAN
head of lawyer’s school of RA