Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Մարդկային գործոն Թողարկում 21

թեմա՝ ԵՎ ԿԳԱՆ ԲԱԶՈՒՄ ՄԱՐԳԱՐԵՆԵՐ

ՍԱՄՎԵԼ ՆԱՎՈՅԱՆ
Վերապատվերի Աստվածաբանության դոկտոր
ԱՐՄԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀՀ Ավետարանի հավատքի քրիստոնեական Միաբանություն եկեղեցու մամուլի խոսնակ
ԴԱՎԻԹ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Բանաստեղծ
ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՔՈՒՆՑ
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար
ԱՐՏՅՈՄ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ
պրոդյուսեր, դերասան
ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան
ԱՄԱԼՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ
Քայքայիչ պաշտամունքներից տուժածների օգնության կենտրոնի ղեկավար

И ПРИДУТ МНОЖЕСТВО ПРОРОКОВ

САМВЕЛ НАВОЯН
Почетный доктор богословия
АРМАН МАНУКЯН
РА вера Евангелиe христианскому единству пресс-секретарь церкви
ДАВИД АСАТРЯН
поэт
АРТУР САКУНЦ
начальник Ванадзорского центра хельсинкской гражданской ассамблеи
АРТЁМ ЗОГРАБЯН
продюсер, актёр
КОМИТАС ВАРДАПЕТ ОВНАНЯН
монах Первопрестольного Святого Эчмиадзина
АМАЛЯН АЛЕКСАНДР
директор центра помощи жертвам разрушительного поклонения

LET THE PROPHETS COME

SAMUEL NAVOYAN
honorary doctor of divinity
ARMAN MANUKYAN
RA spokesman for the church, faith in Gospel christian unity
DAVID ASATRYAN
poet
ARTHUR SAKUNTS
head of the center of Helsinki Citizens’ Assembly in Vanadzor
ARTYOM ZOHRABYAN
producer, actor
Komitas Vardapet Hovnanyan
monk of Holy Echmiadzin
AMALYAN ALEXANDR
director of the Centre for victims of a devastating worship