Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Մարդկային գործոն Թողարկում 23

թեմա ՝ ԳՐՈՂԻ ԾՈՑ

ԱՐՔԵՄՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
«Արգելված գրքերի» շարքի խմբագիր, գրականագետ
ԱՐԹՈՒՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
գրող, հրապարակախոս
ԼԵՎՈՆ ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ
գրականագետ, թատերագետ
ԱՐՓԻ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
գրող
ՄԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
բանաստեղծ, հրապարակախոս
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
գրող
ՄԱՆՈՒԿ ՆԻԳՈՅԱՆ
Հայաստանի ժամ. արվեստների միության նախագահ

К ПИСАТЕЛЯМ

АРКЕМНИК НИКОГОСЯН
редактор серии «Запрещенные книги», литературный критик
АРТУР АЙРАПЕТЯН
писатель, публицист
ЛЕВОН МУТАФЯН
литературный критик, театральный критик
АРПИ ВОСКАНЯН
писатель
МАРИНЕ ПЕТРОСЯН
поэт, публицист
АМБАРДЗУМ АМБАРДЗУМЯН
писатель
МАНУК НИГОЯН
президент армянской ассоциации современного искусства

WITH POETS

ARQEMNIK NIKOGHOSYAN
editor of “Forbidden Books” series, a literary critic
ARTHUR HAYRAPETYAN
writer, publicist
LEVON MUTAFYAN
literary critic, theater critic
ARPI VOSKANYAN
writer
MARINE PETROSYAN
poet, publicist
HAMBARDZUM HAMBARDZUMYAN
writer
MANUK NIGOYAN
president of the Armenian Association of Contemporary Art