Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Մարդկային գործոն Թողարկում 24

թեմա՝ ՉՍՊԻԱՑՈՂ ՎԵՐՔԵՐ

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՍԵՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՄԻՐԱ ԱՆՏՈՆՅԱՆ
ՀՕՖ-ի երեխաների աջակցության կենտրոնի գործ. տնօրեն
ԿԱՐԻՆԵ ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Երեխաների պաշտպանության բարեգործական միության տնօրեն
ԱՍՏՂԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Հայկական PR ասոցիացիայի գիտատեղեկատվական ՀԿ նախագահ
ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՏՆԻՇՅԱՆ
Հոգեվերլուծության եւ հոգեթերապիայի զարգացման հայկ. հիմնադրամի տնօրեն

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ

ВАРДУИ САРГСЯН
СЕРИНЕ САРГСЯН
МИРА АНТОНЯН
исполнительный директор ФАП центра поддержки детей
КАРИНЕ АНТОНЯН
директор благотворительного общества защиты детей
АСТХИК АВЕТИСЯН
президент научно-информационного НПО Армянской PR Ассоциации
МАРИАМ МАТНИШЯН
директор армянского фонда развития психоанализа и психотерапии

UNHEALED WOUNDS

VARDUHI SARGSYAN
SERINE SARGSYAN
MIRA ANTONYAN
executive director FAP support center for children
KARINE ANTONYAN
director of the charitable community for children’s protection
ASTGHIK AVETISYAN
president of the scientific and information NGO of Armenian PR Association
MARIAM MATNISHYAN
Director of the Armenian Development Fund of psychoanalysis and psychotherapy