Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Սուր անկյուն 23.06.2013 – տեսանյութ 4

Խոզի կերի թեփը` հացի մեջ, ի՞նչ պայմաններում են հաց թխում, ի՞նչ ենք սպառում:
Отруби для свиней в хлебе, в каких условиях печётся хлеб, что мы потребляем?

Bran for pigs in the bread, what are the conditions in which the bread is baked and what do we consume?