Pages Navigation Menu

Watch All Armenian Online Television Channels in one place

Civilnet TV Online

CivilNet.TV` լրատվության նոր տեսակ: Ոչ միայն ԻՆՉ է կատարվել, այլ նաև ԻՆՉՈՒ: Ներկայացնում ենք ոչ միայն փորձագետների կարծիքը, այլ նաև Ձերը:

CivilNet.TV-ի հաղորդումներն ու նյութերը կարելի է դիտել ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում:

Տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային լուրեր, որոնց հիմքում է հետազոտություն և վերլուծություն:

CivilNet.TV — It’s not WHAT happens, but WHY and HOW that’s important. CivilNet.TV — a new brand of journalism about Armenia and the Caucasus.

Watch what you want when you want it. Young, bilingual and trilingual reporters bring you research and analysis on today’s news and everyday’s issues.

Watch CivilNet.TV live or on-demand, from the comfort of your home, your workplace, public wi-fi zones, and anywhere else with Internet access in and out of Armenia – for news and research-based coverage of local and regional as well as relevant global issues in Armenian and English.